top of page

Acerca de

Yeni Logo.png

Bildiri Yazım Kuralları

Kongremize, pediatrik rehabilitasyon başta olmak üzere pediatrik hasta grubuyla yapılmış tüm sağlık alanlarındaki çalışmalara ait bildiriler hakem incelemesinin ardından kabul edilecektir. Bildiriler pamukkaleftr@hotmail.com adresine e-posta olarak ve tek Word dosyası halinde gönderilmelidir. Bu e-posta adresi dışında herhangi bir yolla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak gönderilecektir, kongrede ise bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır. 

Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.  Kongreye yalnızca Sözel Bildiri kabul edilecektir.

Kabul edilen bildiri özetleri Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) dergisinde doçentlik kurallarına uygun şekilde özel sayı olarak yayınlanacaktır.

Bildiri sahiplerine "Bildiriniz Alınmıştır" şeklinde e-posta gönderilecektir. Gün içerisinde onay e-postasını alamayan bildiri sahipleri aynı mail adresi aracılığı ile iletişime geçebilirler. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Lütfen bildirilerinizi göndermeden önce tüm yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. Gönderim yapıldıktan sonra düzeltme yapılamamaktadır. Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

JETR.png

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri özetleri sırasıyla BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içermelidir. Başlık; özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Sadece ilk harf büyük geri kalan tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Bildiri başlığı en fazla 200 karakter olmalıdır. İngilizce özetin başına makalenin İngilizce başlığı eklenmelidir.

Yazar(lar); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tümü büyük harf) açık olarak yazılmalıdır. Kurum(lar); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır. Yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm, enstitü, hastane veya üniversitenin açık adı ve adresi belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır.

Özet Metni'nin alt başlıkları: Amaç, Yöntem, Bulgular (p değeri yazılmalıdır) ve Sonuç; İngilizce özette yer alan alt başlıklar: Purpose, Methods, Results (p değeri yazılmalıdır) ve Conclusion şeklinde hazırlanmalıdır. Amaç bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir. Yöntem bölümünde olgu/denek sayısı, kullanılan klinik, tanısal ve deneysel yöntemler anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır. Bulgular bölümünde elde edilen niceliksel ya da niteliksel veriler ve varsa istatistiksel sonuçlar verilmelidir. Sonuç bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın bilime katkısı irdelenmelidir.

Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler MeSH (Medical Subject Headings, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden seçilmelidir.

Bildiriler 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle çift satır aralıklı yazılmalı ve sayfanın her iki kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Türkçe bildiriler 250 kelimeyi İngilizce bildiriler 300 kelimeyi geçmemeli ve tablo ya da resim içermemelidir. Bildiriler tek bir paragraf halinde hazırlanmalıdır. Bildirilerde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır, eğer kısaltmalar kullanılacaksa, özet içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak belirtilmelidir. Sunum yapacak yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.

Bildiri özetleri hakem sürecinden geçtikten sonra kabul edilecektir.

​​​

Bildiri Ödülleri

Kabul edilen bildiriler arasından kongre bilim kurulunun seçtiği 3 bildiriye ödül sertifikası verilecektir.

bottom of page